Onze schoolvisie

Basisschool Nellie Melba

Waar situeert onze school zich?

Basisschool “Nellie Melba” situeert zich aan de rand van Brussel, in een groene omgeving, aan de westrand van de gemeente Anderlecht. Op de campus situeert zich nog een afdeling van de tuinbouwschool Elishout (COOVI).

Basisschool Nellie Melba omvat 4 groepen kleuteronderwijs en 6 leerjaren die elk een uitdagende klas hebben.

Een  school gelegen  in een levendige stad maar toch in een groene, stimulerende omgeving waar veel mogelijkheden zijn! Wij willen ons profileren als een creatief- muzische school en natuureducatie (outdoor learning) is voor ons ook heel belangrijk. Door geïntegreerd STEM-onderwijs leren leerlingen waarom STEM relevant is en hoe ze samen naar oplossingen kunnen zoeken voor authentieke problemen. We gaan actief opzoek naar de talenten van onze kinderen.

visie Outdoor learning

Wie zijn onze leraren?

Als gemeenschapsonderwijs staan wij open voor alle filosofische –  en ideologische opvattingen van ouders, leerlingen en personeel.

Het team bestaat uit een gemengde, gemotiveerde groep met verschillende kwaliteiten.

Er is een groot engagement naar de kinderen en de ouders toe.

De leerkrachten hebben een hart voor elk kind. We vinden het belangrijk dat alle kleuters/leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen ongeacht hun afkomst, religie en cultuur. Dit willen we bereiken door een zo’n gedifferentieerd mogelijke werking. Daarbij kan onze school rekenen op een omkadering SES –  en zorglestijden.

We streven naar een totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. Hiermee bedoelen we dat ons onderwijsaanbod zich niet alleen richt op cognitieve ontwikkeling, maar ook aandacht heeft voor de sociaal – emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. De leerkrachten nemen de verantwoordelijkheid op zich om zich in te spannen voor bepaalde projecten (  gezondheidsbeleid, dieren op school, afvalbeleid,kinderarmoedebestrijding…).

Er is sprake van een gezamenlijke doelgerichtheid. Onze schoolprioriteiten zijn: goed taalvaardigheidsonderwijs te bieden, creatief en muzische activiteiten doorheen heel de school, natuureducatie

Heel ons team schoolt zich hiervoor telkens bij.

Wie zijn onze kinderen?

De onderwijsinstelling rekruteert haar kleuters/leerlingen voornamelijk in de onmiddellijke schoolomgeving  van de school maar er zijn ook leerlingen uit de randgemeenten van Anderlecht. De leerlingenpopulatie bestaat voor het overgrote deel uit anderstalige kinderen van allochtone afkomst. Hierdoor verschilt de schooltaal enorm van hun thuis – en straattaal.

Er wordt rekening gehouden met de eigenheid en de achtergrond van ieder kind (cultuur, thuissituatie, religie…) zodat zij zich thuis voelen in onze school en respect kunnen tonen voor zichzelf en anderen.

Wie zijn onze partners?

De school werkt samen met diverse onderwijsondersteunende partners (OCB, Hopon,… ). We zijn ook een BredeSchool . We creëren een leer-en leefomgeving waarin de kinderen een brede waaier aan leer-en/of leefervaringen kunnen opdoen in een groei naar volwaardig burgerschap. Brusselse Brede School = ook een taalverhaal. We zetten een breed netwerk op  tussen organisaties , de school en overheden uit verschillende sectoren die samen het leren en leven van kinderen zowel op school als in de vrije tijd mee vormgeven en ondersteunen vanuit een betrokkenheid in de buurt en vanuit de ouders.

In samenwerking met het zorgteam wordt er een zorgbreedtebeleid uitgestippeld zodat alle kinderen de maximale kansen op ontwikkeling krijgen.(*)

Ook de ouders zijn onze partners. Door acties op verschillende niveaus trachten wij, school en ouders, op elkaar af te stemmen. Ouderbetrokkenheid is een domein waar onze bijzondere aandacht naar toe gaat. Door oudercontacten, open klasbezoeken, deelname aan extra – murosactiviteiten… trachten wij onze ouders onze werkwijze te laten zien. Er worden ook veel informatie – en uitwisselingsmomenten georganiseerd (Koffiecontact, infomoment i.v.m. de overgang  van de kleuterschool naar de lagere school .

Wat vinden we belangrijk op onze school?

We vinden het belangrijk dat alle kleuters/leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen ongeacht hun religie, cultuur of afkomst. De betrokkenheid en het welbevinden van de kleuters/leerlingen en de leerkrachten is primair! Wij trachten onze leerlingen op te voeden tot verdraagzame burgers van onze multiculturele maatschappij met oog voor de buitenwereld. We proberen de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind te ontplooien door het geven van effectief onderricht, rekening houdend met hoofd, hart en handen. Daarbij is deskundig leiderschap onontbeerlijk!

Dankzij ons kind(leerling)volgsysteem hebben we een duidelijk beeld van elk kind en ontdekken wij de talenten van de kinderen, waardoor we kunnen differentiëren in de les.(*) Dit doen we ook door voldoende variatie te brengen in werkvormen: hoekenwerk,contractwerk, heterogene – en/of homogene groepjes…

Daarna vinden we op klas – en op schoolniveau orde en discipline, samenhang tussen de leergebieden en verticale leerlijnen belangrijk.

Vervolgens hebben we differentiatie over de klassen heen, door onderling overleg tussen de  klassen en het uitwerken van gezamenlijke projecten. Binnen de klas vinden we het belangrijk dat de lesstructuur duidelijk  is voor alle kinderen. Dit door goede afspraken te maken met de kinderen en te werken met dag – en weekkalenders (bij de kleuters). In de lagere school bouwen we in overleg aan bepaalde denkstructuren die we de leerlingen willen meegeven (o.a. rond begrijpend lezen/luisteren, spelling met de algoritmes,…).

Overleg over leerresultaten gebeurt regelmatig  tijdens een structureel overleg. Maar vindt indien nodig ook met externe partners en ouders plaats.

Zonder de betrokkenheid van ouders kunnen we dit natuurlijk moeilijk realiseren!

Tenslotte zijn de goede infrastructuur en onze uitdagende, speelse klassen een pluspunt om ons pedagogisch project te realiseren.